RODO

2018-05-25 13:44:10
» powórt do listy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 (RODO), pragniemy Państwa poinformować, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GNRR Robert Reich z siedzibą w Gdańsku (kod 80-280) przy ul. Szymanowskiego 2, tel. 58 726 00 00, e-mail: biuro@gnrr.pl
2. Wyrażenie przez Państwa dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, że są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo taką zgodę, tj.:
  • przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • przekazanie oferty usługi zarządzania nieruchomościami i komercjalizacji nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
  • marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.
3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą firmom współpracującym z Administratorem w zakresie wykonywania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
5. W każdym czasie są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres biuro@gnrr.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia, zwolnionej z opłat, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych