Widzimy potencjał Twojej nieruchomości
Nieprzerwanie od 2006 roku prężnie rozwijamy dział naszej firmy zajmujący się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami komercyjnymi. W chwili obecnej właściciele nieruchomości powierzyli nam w opiekę kilkanaście nieruchomości komercyjnych położonych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Łodzi, gdzie powierzchnie wynajmuje łącznie ponad 200 Najemców. Nasze zaangażowanie nie kończy się na administrowaniu i zarządzaniu w klasycznym ujęciu, zajmujemy się także komercjalizacją oraz bierzemy czynny udział w rozwoju nieruchomości, które nam powierzono.

Głównym zadaniem GNRR jako zarządcy nieruchomości jest realizacja celów postawionych przez właściciela nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i wysokiego standardu dla najemców. Staramy się, aby nieruchomości generowały jak najwyższe dochody poprzez negocjowanie poziomu wysokości czynszów najmu oraz kontrolę kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. Bazując na naszym doświadczeniu proponujemy właścicielom nieruchomości komercyjnych szeroko zakrojoną współpracę. Wobec postawionych nam zadań staramy się pełnić rolę gospodarza nieruchomości dzięki której Właściciele mogą odciążyć siebie z dodatkowych obowiązków, a niekiedy odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy skróconą listę zadań, którymi zajmujemy się na co dzień i które możemy Państwu zaoferować:
1. reprezentowanie interesów właściciela w ramach udzielonego pełnomocnictwa przed najemcami, urzędami, bankami, sądami i innymi instytucjami,
2. bieżącą obsługę najemców, w szczególności podpisywanie i rozwiązywanie w imieniu właściciela nieruchomości umów najmu,
3. rozliczenie najemców z czynszu najmu i innych opłat,
4. dokonywanie opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych,
5. obsługę rachunku bankowego (subkonta) właściciela nieruchomości w szczególności: kontrolowanie wpłat dokonywanych przez najemców oraz dokonywanie przelewów bankowych dla dostawców mediów i usług,
6. prowadzenie książki obiektu budowlanego, oraz pełnej dokumentacji technicznej, administracyjnej i prawnej obiektu,
7. prowadzenie konserwacji budynków i ich wyposażenia, doradztwa technicznego,
8. negocjowanie, racjonalizację i kontrolę poziomu kosztów z dostawcami mediów,
9. koordynowanie i monitorowanie usług świadczonych przez podwykonawców,
10. nadzorowanie terminowości wszelkich opłat związanych z nieruchomością,
11. realizowanie innych czynności związanych z zarządzaniem i administracją budynku, zleconych przez właściciela nieruchomości.